Asset Plugin

Asset plugini, uygulama sayfalarını header, content ve footer olarak üç parçaya ayırır. Controller içerisinden uygulamaya css ve javascript dosyaları dahil edilebilir, sayfa başlığı, meta tagları ve favicon görseli belirlenebilir.

Plugini Dahil Etmek

Asset plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('asset');
// View dosyasının en üst kısmına eklenmelidir
<?php $this->load->view('layouts/header_view'); ?>

// İÇERİK KODLARI //

// View dosyasının en alt kısmına eklenmelidir
<?php $this->load->view('layouts/footer_view'); ?>

CSS Dosyası Ekleme

Controller içerisinden sayfaya css dosyası dahil etmek için set_css() methodu kullanılır. Eklenecek dosya ismi ve kaynak bilgisi olmak üzere iki parametre alır.

Eğer dosya mevcut sunucuda bulunuyorsa, /public/css dizininde yer almalıdır.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$css_file String CSS dosyasının yolu
$source = local String Dosyanın çekileceği yer. location ve remote olmak üzere iki değer alabilir. Varsayılan değer location dır.
// 'public/css' dizinindeki 'style.css' dosyası sayfaya dahil edilir.
$this->asset->set_css('style.css'); 

// 'birbaskasite.com' adresindeki 'style.css' dosyası sayfaya dahil edilir.
$this->asset->set_css('http://birbaskasite.com/style.css', 'remote');

Javascript Dosyası Ekleme

Controller içerisinden sayfaya javascript dosyası dahil etmek için set_js() methodu kullanılır. Eklenecek dosya ismi, dosyanın ekleneceği yer ve kaynak bilgisi olmak üzere üç parametre alır.

Eğer dosya mevcut sunucuda bulunuyorsa, /public/js dizininde yer almalıdır.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$js_file String Javascript dosyasının yolu
$location = header String Dosyanın ekleneceği yer. header ve footer olmak üzere iki değer alabilir. Varsayılan değer header dır.
$source = local String Dosyanın çekileceği yer. location ve remote olmak üzere iki değer alabilir. Varsayılan değer location dır.
// 'public/js' dizinindeki 'script.js' dosyası, 'head' tagları arasında sayfaya dahil edilir.
$this->asset->set_js('script.js');

// 'public/js' dizinindeki 'script.js' dosyası 'body' tagı kapatılmadan hemen önce sayfaya dahil edilir
$this->asset->set_js('script.js', 'footer');

// 'birbaskasite.com' adresindeki 'script.js' dosyası, 'head' tagları arasında sayfaya dahil edilir
$this->asset->set_js('http://birbaskasite.com/script.js', 'remote');

// 'birbaskasite.com' adresindeki 'script.js' dosyası, 'body' tagı kapatılmadan hemen önce sayfaya dahil edilir
$this->asset->set_js('http://birbaskasite.com/script.js', 'remote', 'footer');

Meta Tag Oluşturma

Controller içerisinden meta tag oluşturmak ve sayfaya dahil etmek için set_meta() methodu kullanılır. Oluşturulacak meta etiketinin ismi ve değeri olmak üzere iki parametre alır.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$meta_tag String Meta etiketinin ismi
$meta_content String Meta etiketinin içeriği
// Örnek kullanım
$this->asset->set_meta('keywords', 'kelime_1, kelime_2, kelime_3');

Sayfa Başlığı Belirleme

Controller içerisinden sayfa başlığı belirlemek için set_title() methodu kullanılır. Başlık metni parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$title String Sayfa başlığı
// Örnek kullanım
$this->asset->set_title('Titan Mini MVC Framework');

Favicon Belirleme

Controller içerisinden sayfaya favicon görseli eklemek için set_favicon() methodu kullanılır. Eklenecek görsel ismi parametre olarak verilir.

Dosya /public/images dizininde bulunmalıdır.

Parametre Veri Tipi Açıklama
$image String Favicon görseli
// Örnek kullanım
$this->asset->set_favicon('favicon.png');